میزبانی وب (دایرکت ادمین)

هاست دایرکت ادمین - 100 مگابایت


 
2,000 تومان
ماهانه

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین


100 مگابایت فضا

نامحدود پهنای باند

آخرین نسخه دایرکت ادمین

نامحدود دامین های قابل اتصال

نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات

بله امکان ریدایرکت

بله تحویل فوری و آنلاین

هاست دایرکت ادمین - 200 مگابایت


 
2,500 تومان
ماهانه

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین


200 مگابایت فضا

نامحدود پهنای باند

آخرین نسخه دایرکت ادمین

نامحدود دامین های قابل اتصال

نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات

بله امکان ریدایرکت

بله تحویل فوری و آنلاین

هاست دایرکت ادمین - 500 مگابایت


 
3,000 تومان
ماهانه

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین


500 مگابایت فضا

نامحدود پهنای باند

آخرین نسخه دایرکت ادمین

نامحدود دامین های قابل اتصال

نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات

بله امکان ریدایرکت

بله تحویل فوری و آنلاین

هاست دایرکت ادمین - 1000 مگابایت


 
4,000 تومان
ماهانه

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین


1000 مگابایت فضا

نامحدود پهنای باند

آخرین نسخه دایرکت ادمین

نامحدود دامین های قابل اتصال

نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات

بله امکان ریدایرکت

بله تحویل فوری و آنلاین

هاست دایرکت ادمین - 2000 مگابایت


 
6,000 تومان
ماهانه

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین


2000 مگابایت فضا

نامحدود پهنای باند

آخرین نسخه دایرکت ادمین

نامحدود دامین های قابل اتصال

نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات

بله امکان ریدایرکت

بله تحویل فوری و آنلاین

هاست دایرکت ادمین - 5000 مگابایت


 
10,000 تومان
ماهانه

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین


5000 مگابایت فضا

نامحدود پهنای باند

آخرین نسخه دایرکت ادمین

نامحدود دامین های قابل اتصال

نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات

بله امکان ریدایرکت

بله تحویل فوری و آنلاین

هاست دایرکت ادمین - 10000 مگابایت


 
14,000 تومان
ماهانه

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین


10000 مگابایت فضا

نامحدود پهنای باند

آخرین نسخه دایرکت ادمین

نامحدود دامین های قابل اتصال

نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات

بله امکان ریدایرکت

بله تحویل فوری و آنلاین

هاست دایرکت ادمین - 15000 مگابایت


 
18,000 تومان
ماهانه

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین


15000 مگابایت فضا

نامحدود پهنای باند

آخرین نسخه دایرکت ادمین

نامحدود دامین های قابل اتصال

نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات

بله امکان ریدایرکت

بله تحویل فوری و آنلاین

هاست دایرکت ادمین - 20000 مگابایت


 
25,000 تومان
ماهانه

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین


20000 مگابایت فضا

نامحدود پهنای باند

آخرین نسخه دایرکت ادمین

نامحدود دامین های قابل اتصال

نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات

بله امکان ریدایرکت

بله تحویل فوری و آنلاین

Powered by WHMCompleteSolution