میزبانی وب (دایرکت ادمین)

هاست دایرکت ادمین - 100 مگابایت

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین

 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • آخرین نسخه دایرکت ادمین
 • نامحدود دامین های قابل اتصال
 • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
 • بله امکان ریدایرکت
 • بله تحویل فوری و آنلاین
هاست دایرکت ادمین - 200 مگابایت

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین

 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • آخرین نسخه دایرکت ادمین
 • نامحدود دامین های قابل اتصال
 • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
 • بله امکان ریدایرکت
 • بله تحویل فوری و آنلاین
هاست دایرکت ادمین - 500 مگابایت

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین

 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • آخرین نسخه دایرکت ادمین
 • نامحدود دامین های قابل اتصال
 • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
 • بله امکان ریدایرکت
 • بله تحویل فوری و آنلاین
هاست دایرکت ادمین - 1000 مگابایت

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین

 • 1000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • آخرین نسخه دایرکت ادمین
 • نامحدود دامین های قابل اتصال
 • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
 • بله امکان ریدایرکت
 • بله تحویل فوری و آنلاین
هاست دایرکت ادمین - 2000 مگابایت

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین

 • 2000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • آخرین نسخه دایرکت ادمین
 • نامحدود دامین های قابل اتصال
 • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
 • بله امکان ریدایرکت
 • بله تحویل فوری و آنلاین
هاست دایرکت ادمین - 5000 مگابایت

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین

 • 5000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • آخرین نسخه دایرکت ادمین
 • نامحدود دامین های قابل اتصال
 • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
 • بله امکان ریدایرکت
 • بله تحویل فوری و آنلاین
هاست دایرکت ادمین - 10000 مگابایت

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین

 • 10000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • آخرین نسخه دایرکت ادمین
 • نامحدود دامین های قابل اتصال
 • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
 • بله امکان ریدایرکت
 • بله تحویل فوری و آنلاین
هاست دایرکت ادمین - 15000 مگابایت

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین

 • 15000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • آخرین نسخه دایرکت ادمین
 • نامحدود دامین های قابل اتصال
 • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
 • بله امکان ریدایرکت
 • بله تحویل فوری و آنلاین
هاست دایرکت ادمین - 20000 مگابایت

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین

 • 20000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • آخرین نسخه دایرکت ادمین
 • نامحدود دامین های قابل اتصال
 • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
 • بله امکان ریدایرکت
 • بله تحویل فوری و آنلاین