سرور مجازی آلمان

vps 1
 • intel Core i7-6700 Quad-Core CPU
 • 1 GB DDR4 RAM
 • 20 GB SSD
 • 100 GB Traffic
 • 1Gbps Port
 • Hetzner DataCenter
vps 2
 • intel Core i7-6700 Quad-Core CPU
 • 2 GB DDR4 RAM
 • 30 GB SSD
 • 150 GB Traffic
 • 1Gbps Port
 • Hetzner DataCenter
vps 3
 • intel Core i7-6700 Quad-Core CPU
 • 4 GB DDR4 RAM
 • 40 GB SSD
 • 200 GB Traffic
 • 1Gbps Port
 • Hetzner DataCenter
vps 4
 • intel Core i7-6700 Quad-Core CPU
 • 8 GB DDR4 RAM
 • 100 GB SSD
 • 500 GB Traffic
 • 1Gbps Port
 • Hetzner DataCenter