یافتن محصولات و سرویس ها


هاست دایرکت ادمین - 100 مگابایت
فضا: 100 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
دایرکت ادمین: آخرین نسخه
دامین های قابل اتصال:نامحدود
سایر امکانات: نامحدود - ادون دومین انتخابی
امکان ریدایرکت: بله
استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل فوری و آنلاین : بله
2,000 تومان ماهانه

هاست دایرکت ادمین - 200 مگابایت
فضا: 200 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
دایرکت ادمین: آخرین نسخه
دامین های قابل اتصال:نامحدود
سایر امکانات: نامحدود - ادون دومین انتخابی
امکان ریدایرکت: بله
استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل فوری و آنلاین : بله
2,500 تومان ماهانه

هاست دایرکت ادمین - 500 مگابایت
فضا: 500 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
دایرکت ادمین: آخرین نسخه
دامین های قابل اتصال:نامحدود
سایر امکانات: نامحدود - ادون دومین انتخابی
امکان ریدایرکت: بله
استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل فوری و آنلاین : بله
3,000 تومان ماهانه

هاست دایرکت ادمین - 1000 مگابایت
فضا: 1000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
دایرکت ادمین: آخرین نسخه
دامین های قابل اتصال:نامحدود
سایر امکانات: نامحدود - ادون دومین انتخابی
امکان ریدایرکت: بله
استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل فوری و آنلاین : بله
4,000 تومان ماهانه

هاست دایرکت ادمین - 2000 مگابایت
فضا: 2000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
دایرکت ادمین: آخرین نسخه
دامین های قابل اتصال:نامحدود
سایر امکانات: نامحدود - ادون دومین انتخابی
امکان ریدایرکت: بله
استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل فوری و آنلاین : بله
6,000 تومان ماهانه

هاست دایرکت ادمین - 5000 مگابایت
فضا: 5000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
دایرکت ادمین: آخرین نسخه
دامین های قابل اتصال:نامحدود
سایر امکانات: نامحدود - ادون دومین انتخابی
امکان ریدایرکت: بله
استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل فوری و آنلاین : بله
10,000 تومان ماهانه

هاست دایرکت ادمین - 10000 مگابایت
فضا: 10000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
دایرکت ادمین: آخرین نسخه
دامین های قابل اتصال:نامحدود
سایر امکانات: نامحدود - ادون دومین انتخابی
امکان ریدایرکت: بله
استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل فوری و آنلاین : بله
14,000 تومان ماهانه

هاست دایرکت ادمین - 15000 مگابایت
فضا: 15000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
دایرکت ادمین: آخرین نسخه
دامین های قابل اتصال:نامحدود
سایر امکانات: نامحدود - ادون دومین انتخابی
امکان ریدایرکت: بله
استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل فوری و آنلاین : بله
18,000 تومان ماهانه

هاست دایرکت ادمین - 20000 مگابایت
فضا: 20000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
دایرکت ادمین: آخرین نسخه
دامین های قابل اتصال:نامحدود
سایر امکانات: نامحدود - ادون دومین انتخابی
امکان ریدایرکت: بله
استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل فوری و آنلاین : بله
25,000 تومان ماهانه